top of page

Att vara utsatt

Enligt Socialstyrelse är våld i nära relationer ett stort samhällsproblem. Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Dessa former av utsatthet togs upp: fysiska övergrepp • verbala övergrepp • sexuella övergrepp • försummelse • bevittnande av våld • egendomsbrott. Därutöver ställdes 10 specifika frågor om barndomsupplevelser av olika former av våld och konflikter mellan föräldrarna.Vi erbjuder skyddad bostad med olika samtal (Fenomenologiskt samtal, Stödsamtal och Motiverade samtal) för båda män och kvinnor med barn eller utan barn, samt familjeterapi/ familjerådgivning via socialpedagoger, socionomer och leg. sjuksköterskor dygnet runt som har tystnadsplikt är vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. 

Vi är vana att skapa skyddad person uppgifter eller identitet med hjälp av hjälp av skatteverket.


Du kan få stöd om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Du får information om dina rättigheter i svenskt samhälle. Vår uppgift är att främja båda fysiskt och psykiskt hälsa genom att lyssna, ge professionellt stöd och vägledning för att framkalla trygghet känslan .


Vi lägger stor vikt vid att personalen har god empatisk förmåga och bred kultur- och språkkompetens. Du blir sedd hos oss och vi bemöter dig med värdighet och respekt. Hos oss kan du få praktiska råd så att du förändra din nuvarande situation och ta dig vidare.
bottom of page