top of page

OM OSS

Föreningen UtsatthetsfridslinjenUtsatthetsfridslinjen har grundas av GitiCareTeam efter 10 års forskning gällande samhällsbehovFöreningens ändamål är att förebygga psykiskt ohälsa genom att ge hälsofrämjande vägledning och bedriva social verksamhet i Sverige och andra länder, speciellt avseende barn- och ungdomsverksamhet och ungdomsvård, fostran och utbildning, samt änkor, äldre människor och människor med särskilda behov. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verkar för samhällets bästa utifrån demokrati och människans lika värde. Föreningens primära syfte är att samverka med samhällets olika aktörer för att förebygga båda fysiskt- och psykiskt ohälsa och arbeta med hälsofrämjande projekt.


Det är vi som är röststyrkan i riktning mot omgivningen för de som inte kan få sina röster hörda. Det är vi som kan och ska kräva förändring, inte bara i ord utan i handling. 


Föreningen Utsatthetsfridslinjen har också till uppgift att förvalta medel, fast och lös egendom som genom testamente eller på annat sätt tillfallit Föreningen Utsatthetsfridslinjen.


När ordföranden för utsatthetfridslinjen började sitt ideell arbete i augusti år 2012. så lovade hon sig själv som en ansvarsfull människa att alltid vara sann mot sig själv, stå upp för det hon tror på och alltid arbeta med målgruppens bästa i fokus. 

Hennes drivkraft i sitt arbete under dessa år har varit att stå upp för orättvisa. Att stå upp för föräldralösa  barn, unga och vuxna utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning som vilar på alla människors grundläggande rättigheter:

* Rätten att få vara barn

* Rätten till kroppslig integritet samt att få bestämma över sin egen kropp och sexualitet

* Rätten att få forma samt påverka sitt eget liv

* Rätten att få leva med den man vill

* Rätten till ett liv fritt från våld och förtryck

 Vi kan arbeta inflytandelöst och ha målgruppens bästa i fokus som vi kan åstadkomma med en reell förändring.

Frågan om hedersrelaterat våld och förtryck ägs inte av någon annan än de utsatta. Det är för dom hon har arbetat och det är för dom hon har valt att strida under dessa år.

Hennes mod och styrka i sitt arbete har kommit från det mod och den styrka hon alltid har beundrat hos de utsatta barn, unga och vuxna hon har mött och haft en kontakt med. Det är deras mod och styrka hon har haft med sig under möten, intervjuer, utbildningsinsatser och kontakter med yrkesverksamma, chefer, politiker m.fl. Hon har fått möjligheten att möta med alla givande diskussioner och samverkan under dessa år. 

Hur vi arbetar

Vi är läkare, specialist sjuksköterskor, socionomer, socialpedagoger gör noggranna säkerhetsplaneringar och håller säkerhetssamtal. Vi arbetar utifrån behövande metoder, allt ifrån enkla vardagssamtal till mer lösningsfokuserade individuella samtal eller praktiska stöd i vardagen . Vi anpassar insatser utifrån varje individs behov.
Utsatthetsfridslinje erbjuder skyddat boende för de kvinnor, män, par eller familjer. Detta är ett alternativ för de som inte kan eller vill bo i något av våra gemensamhetsboenden. Utsatthetfridslinjens mål är att ha gott bemötande och bra omhändertagande genom en god kommunikation samt ge det stöd som behöver.


Ett tryggt hem: Ett hem att komma till är viktigt för alla människor. Vi kan ordna ett tryggt hem att bo i tillsammans med andra under en period att kunna växa känna dig trygg  och bli självständigt tar ansvar.


Vägen in i samhället!

Nu använder vi oss av våra kunskaper och erfarenheter för att kunna erbjuda dig  en bra väg in i samhället.

Utsatthetfridslinjens legitimerad medarbetare har lång erfarenhet av att guida in i samhället. Vi tar vara på den inneboende kraften hos varje individ. Genom ett coachande förhållningssätt sätter vi fokus på den personers styrkor och kombinerar dem med de möjligheter som finns i samhället och närområdet. Utsatta stöttas till ett självständigt liv och får konkreta redskap för detta via arbete, utbildning, fritid, nätverk och boende. Samarbete med socialtjänsten är en självklarhet för oss.


Individuellt stöd: 

Vi utgår alltid från individen och anpassar stödet därefter. Målet är att utsatta ska känna sig trygga och kunna bli en del i ett sammanhang. Som ett led i det arbetet skräddarsyr vi en individuell plan tillsammans med de utsatta, socialtjänsten. Planen följs upp regelbundet och revideras vid behov.

Boendestödjare: Hos oss kan man få hjälp och stöd av en boendestödjare eller coach som arbetar aktivt med integration. Boendestödjaren hjälper den utsatta i sitt nya liv, t ex genom att förklara sociala koder och förhållningssätt till grannar och nya vänner, skapa kontakter i närområdet och samhället i stort. Det kan gälla kontakten med skola, folktandvård och sjukvård. Det goda mötet med den utsatta är grundläggande för oss. Våra legitimerad medarbetare är kunniga relationsbyggare med lång erfarenhet av arbete med alla oavsett kön med en trygg guide i det utsatta blir vägen till självständighet lättare att gå. Det tror vi borgar för en framgångsrik integration.


Stöd dygnet runt via stödlinjen: Utsatthet upplevelser och separationer som finns ibland med i bagaget från hemlandet kan vara olika svåra att bära. Stöd handlar om att finnas till hands när det behövs, oavsett när.

Stödtelefon, med beredskap dygnet runt alla kan ringa.  Målet utgår från grundtanken att alla duger och att varje utsätts har förutsättningar att växa.


Samarbete med advokatbyråer

Utsatthetfridslinjen samarbetar med advokatbyråer vars syfte är att behandla brottsmål och förenklar även processen av målen för de som är utsatta. Med hjälp vårt samarbete kommer vi att bidra med mycket resurser och kommer vara till stor stöd för allmänheten. 

Advokaterna WJ

 En advokatbyrå med huvudsaklig inriktning på brottmål.

Byrån åtar uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

MP Advokatteam

MP ADVOKATTEAM är en humanjuridisk advokatbyrå i Stockholm som huvudsakligen arbetar med brottmål, även eko-brott, i egenskap av offentlig och privat försvarare, särskild företrädare för barn och målsägandebiträde.

bottom of page