top of page

Våld i nära relationDefinition av våld och utsatthet i nära relationer enligt Socialstyrelsen:

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.


Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad.

Sexuellt våld

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld.

Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den psykiska utsattheten.

Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter.

Materiell eller ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme.

Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse. Det kan vara undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.Enligt Socialstyrelsen är våld i nära relationer ett stort samhällsproblem och drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor är en del av regeringens jämställdhetspolitisk och kopplad till jämställdhetsmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

I strategin finns ett fokus på att stärka skyddet för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa.Skyddad boende

Utsatthetfridlinjens skyddad boende är väl strukturerad och ger stimulans och aktiviteter för både vuxna och barn.

Vi hjälper till i processen med förskola och skola för barn, sysselsättning för vuxna samt stöd i myndighetskontakter och bostadssök.​

Vid en placering hos oss har vi en inskrivningsprocess där vi inhämtar viktig information samt gör inledande riskbedömningar

Därefter fokuserar vi på att killar/män/tjejer/kvinnorna och barnen ska få bästa möjliga skydd samt dagligt, psykosocialt stöd. Detta gör vi, dels genom att informera om risker m. m samt att erbjuda såväl schemalagda som spontana samtal för var och en av de placerade personer. Vårt mål är att alla de som kommer till vårt boende ska hitta en trygg och fungerande vardag utan hot och våld, samt planera för en trygg framtid efter vistelsen hos oss.

För att uppnå detta erbjuder vi våra skyddsplacerade följande insatser:Vårt mål är att alla de som kommer till vårt boende ska hitta en trygg och fungerande vardag utan hot och våld, samt planera för en trygg framtid efter vistelsen hos oss.

För att uppnå detta erbjuder vi våra skyddsplacerade har vi olika insatser som att ansöka om skyddade personuppgifter, att utför olika riskbedömningar både inledningsvis och löpande under placeringen, att göra noggranna säkerhetsplaneringar och håller säkerhetssamtal, att erbjuda stödsamtal och riskhanteringssamtal, även med tolk när det behövs, att stimulans och aktiviteter för både vuxna och barn, att hjälpa till med praktiskt stöd , söka bostad, kontakt myndigheter och framtidsplanering.

Vi ser till barnperspektivet för medföljande barn. Det innefattar exempelvis att de erbjuds stimulans, samtal och aktiviteter.Vi har anpassade skyddsboenden för män, kvinnor, med eller utan medföljande barn.

Boendet är till för dig som har varit utsatt för våld i nära relation eller hedersrelaterad

problematik.


bottom of page